Inkassoprosessen

Her er en oversikt over de ulike stegene i inkassoprosessen.

1. Faktura

En faktura er et dokument som stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren, og kjøperen får i oppdrag å betale denne. Fakturaen er en dokumentasjon av kjøperens betalingsforpliktelse og selgerens tilgodehavende.

2. Purring

Hvis du ikke betaler en faktura innen betalingsfristen kan kreditor velge å sende deg en purring, men dette er ikke pålagt.

3. Inkassovarsel

Et inkassovarsel er et krav som må sendes før faktura overføres til inkasso, og skal ha minst 14 dagers betalingsfrist. Om man skal inkludere purregebyr kan varselet  tidligst sendes 14  dager etter betalingsfristen på faktura.  Et inkassovarsel kan være eneste påminnelse etter forfall på opprinnelig faktura. Betaling etter forfall på inkassovarsel kan føre til at kostnader som inkassosalærer legges til kravet.

4. Betalingsoppfordring

Hvis inkassovarsel ikke betales overføres saken til inkasso. Betalingsoppfordring sendes skriftlig fra inkassobyrået med 14 dagers betalingsfrist. I brevet informeres det om grunnlaget for kravet, samt informasjon om klagemuligheter og videre saksgang. Betaling etter forfall kan føre til ytterligere inkassokostnader som legges til kravet.

5. Rettslige skritt

Rettslig tiltak settes i gang ved fortsatt manglende betaling, og kan medføre at saken sendes inn i rettsapparatet til rettslig innkreving hos namsmannen eller forliksrådet. I rettsapparatet vil ytterligere kostnader påløpe.

6. Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er en registrering i et kredittopplysningsregister til mulige kredittgivere om at en person eller et firma har en ubetalt fordring mot seg. Fordringen kan bety manglende betaling etter en inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller er at personen eller foretaket er konkurs. Betalingsanmerkninger vil i de fleste tilfeller sterkt svekke kredittverdigheten, ved en kredittsjekk til både personer og firmaer, slik at det vil være vanskelig å ta opp lån.

7. Forliksklage

En forliksklage er et rettslig skritt i en sivil sak. En part, som vil ha en sak behandlet i forliksrådet, må innlevere en forliksklage til forliksrådet. En dom i forliksrådet er rettskraftig når oppfyllelsesfristen er utløpt.

8. Begjæring om utlegg

Har kreditor tvangsgrunnlag for sitt krav så kan det sendes begjæring om utlegg til namsmannen. Utlegg kan tas i lønn, trygd, pant i eiendom eller andre eiendeler.

9. Tvangsdekning

Hvis kravet fortsatt ikke blir betalt kan kreditor kreve å få pengene gjennom tvangsdekning med tvangssalg av for eksempel eiendom. Det innebærer at pant i eiendom/løsøre utløses og blir tvangssolgt for å dekke det utbetalte kravet. Et tvangssalg medfører betydelige kostnader, men som oftest blir partene enige om en løsning slik at tvangssalget unngås.